Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web jili178-casino.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây và tất cả các quy định luật hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web jili178-casino.click, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng, mã nguồn và phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của jili178-casino.click hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu.

Các tên và biểu trưng thương hiệu được sử dụng trên trang web này không có ý nghĩa rằng chúng được chấp thuận bởi jili178-casino.click, trừ khi có sự xác nhận rõ ràng từ phía chủ sở hữu.

  • Bạn không được phép sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích thương mại.
  • Bạn không được phép sử dụng công nghệ hoặc phương pháp tự động để thu thập dữ liệu hoặc thông tin từ trang web này.
  • Mọi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xem xét theo luật pháp hiện hành.

2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Tuy nhiên, việc truyền thông tin trên Internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin được truyền tải đến trang web jili178-casino.click và bạn chịu rủi ro trực tiếp từ việc truyền thông tin qua Internet.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi yêu cầu thông tin. Các thông tin mà chúng tôi thu thập gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn và cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.

  • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.
  • Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.